Inloggen
Beoordeeld met een 9.4

Op het gebruik van deze website (www.coachcircle.nl) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt je geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Inhoud
De door Coach Circle verstrekte informatie is ontleend aan bronnen die als betrouwbaar mogen worden beschouwd, maar voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. De informatie heeft dan ook als voornaamste doel om een beeld te geven van onze dienstverlening. Coach Circle kan op ieder moment en zonder aankondiging vooraf informatie aanpassen.

Coaches actief op het platform van Coach Circle zijn zelf verantwoordelijk voor de inhoud en uitstraling van hun persoonlijke pagina. Het hebben van een actief profiel op het platform van Coach Circle geeft geen garanties tot het aantrekken van nieuwe klanten. Coach Circle kan niet garanderen dat de informatie over de coach op zijn/haar profiel geschikt is voor het doel waarvoor de coachee deze informatie raadpleegt. 

E-mail
Coach Circle garandeert niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt, omdat tijdige ontvangst van e-mails niet kan worden gegarandeerd. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet volledig worden gegarandeerd door de hieraan verbonden veiligheidsrisico’s. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Coach Circle te corresponderen, accepteer je dit risico.

Aansprakelijkheid
Je kunt geen rechten ontlenen aan de informatie op de website van Coach Circle en Coach Circle kan niet garanderen dat de site foutloos en zonder onderbrekingen functioneert. Coach Circle accepteert dan ook geen aansprakelijkheid voor de inhoud van www.coachcircle.nl. Coach Circle aanvaardt ook geen aansprakelijkheid voor sites van anderen waarnaar wij verwijzen en die naar Coach Circle verwijzen.

Je dient de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer te beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan jouw gebruik van webpagina's binnen deze website, jouw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.

Coaches die actief zijn op het platform van Coach Circle dienen ervoor te zorgen dat door het publiceren van informatie op www.coachcircle.nl geen rechten van derden, zoals auteursrechten, worden geschonden, en er niet onrechtmatig jegens anderen gehandeld wordt. Een actieve coach op het platform van CoachCircle is zelf aansprakelijk voor een schending van rechten jegens derden.  

Verantwoordelijkheid
Je bent zelf verantwoordelijk voor welke informatie je bekijkt en gebruikt. De informatie op www.coachcircle.nl mag alleen zelf gebruikt worden en dan ook niet worden overgedragen, verveelvoudigd, bewerkt of anders verspreidt. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
Ten aanzien van de inhoud van deze website bestaat geen overname vrijheid; alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Het Nederlands recht is van toepassing.

Een coachee die contact opneemt met een op Coach Circle vermelde coach, is zelf verantwoordelijk voor zijn/haar keuze. Bij psychische problematiek dient een coachee zelf contact op te nemen met zijn/haar huisarts. Coach Circle biedt enkel en alleen een platform om vraag en aanbod bij elkaar te brengen. Coach Circle zal nooit partij zijn in een overeenkomst die tot stand komt tussen de coach en een coachee.

Gebruik van informatie
Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen Coach Circle en de gebruiker van de website ontstaan.

Coach Circle is niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van de website www.coachcircle.nl. 
Coach Circle garandeert niet dat de Website en/of de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Coach Circle is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Coach Circle zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Coach Circle daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven. 
 
 
 
 

Een moment ogenblik a.u.b...