Inloggen
Algemene voorwaarden

Coach Circle is statutair gevestigd te Waalwijk met adres Grotestraat 356a, 5142 CD te Waalwijk en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 75967421

.

1. Definities
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

1.1 Dienst
De dienstverlening die door Coach Circle wordt aangeboden door middel van de website www.coachcircle.nl, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop Coaches en gebruikers met elkaar in contact komen. De dienstverlening wordt bij punt 4 verder toegelicht. Coach Circle zal nooit partij zijn in een overeenkomst die tot stand komt tussen een Coach en een Gebruiker. 

1.2 Coach
Iedere coach, therapeut, psycholoog of andere persoon die een vermelding heeft, of een aanvraag tot een vermelding heeft ingediend op de website.

1.3 Gebruiker
Iedere bezoeker van de website. 

1.4 Website
www.coachcircle.nl en alles wat hieraan gelieerd is, zo ook de daarbij behorende apps. 
 

2. Toepasselijkheid

2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en eventuele andere rechtsverhoudingen tussen ‘Coach Circle’, de Coach en de Gebruiker. 

2.2. ‘Coach Circle’ wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van algemene inkoopvoorwaarden van de Coach af. 

2.3. ‘Coach Circle’ heeft het recht deze Algemene Voorwaarden aan te passen op elk voor haar gewenst moment. Indien de Coach of Gebruiker na de aanpassing gebruik maakt van de diensten van ‘Coach Circle’, gaat zij stilzwijgend met de aanpassing akkoord. 

2.4. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd of nietig wordt verklaard, blijven andere bepalingen onverminderd van kracht.
 

3. Intellectueel eigendom

3.1 Het auteursrecht en andere intellectuele, industriële of andere eigendomsrechten op de verstrekte informatie, gepubliceerde teksten, beeldmerken of ander materiaal op de websites berusten bij Coach Circle en/of haar klanten dan wel leveranciers en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van de rechthebbende openbaar worden gemaakt, verspreid of verveelvoudigd.
 

4. De dienst

4.1. Coach Circle is een internet platform dat vraag van Gebruikers en aanbod van Coaches bij elkaar brengt. Coach Circle zal nooit partij zijn in een overeenkomst die tot stand komt tussen de Coach en een Gebruiker.

4.2 Om gebruik te kunnen maken van Coach Circle kunnen Coaches een verzoek indienen tot vermelding op de website. Coach Circle kan een verzoek om welke reden dan ook weigeren, dan wel beëindigen. 

4.3 Een vermelding op de website houdt in dat er een profiel wordt gemaakt waarop de Coach zich kan presenteren door middel van een aangeboden template inclusief foto. 

4.4 Een Coach dient binnen 24 uren contact op te nemen met iedere gebruiker die wordt aangeboden door Coach Circle aan de Coach. De gebruiker wordt uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de Coach indien er een match is. De gebruiker kan te allen tijde afzien van dit kennismakingsgesprek en van de Coach wordt verwacht dat deze kennismaking gratis is. 

4.5 Een Coach in opleiding kan gratis gebruik maken van de dienst. Om hier gebruik van te kunnen maken moet de Coach in opleiding kunnen aantonen dat hij/zij actief deelneemt aan een opleiding tot Coach. Zodra de Coach in opleiding zijn/haar opleiding afrondt/beëindigt, wordt de overeenkomst omgezet in een betaalde dienst voor de periode van een jaar met stilzwijgende verlenging van dezelfde periode.
 

5. Beschikbaarheid van de dienst

5.1. Coach Circle is gerechtigd, zonder voorafgaand bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Gebruiker, de Website en/of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website en/of Dienst.

5.2. Coach Circle is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen.

5.3. Coach Circle garandeert niet dat de Website en/of de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Coach Circle is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.
 

6. Gebruik van de dienst

6.1. De gebruiker dient zelf een selectie te maken, gesprekken aan te gaan en
(financiële) afspraken te maken op basis van de eigen wensen en criteria. De
selectie en de beslissing om in zee te gaan met een Coach ligt volledig bij de Gebruiker. Bij klachten over een Coach of een Gebruiker is Coach Circle bereikbaar via info@coachcircle.nl.
 

7. Duur en beëindiging

7.1 De overeenkomst (abonnement) tussen de Coach en CoachCircle geldt voor de periode van één jaar en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één maand.

7.2 Uiterlijk één maand voor het verstrijken van de contracttermijn dient de Coach de overeenkomst op te zeggen. Opzeggen kan via de persoonlijke pagina van de coach of per mail via info@coachcircle.nl.

7.3 Coach Circle wijst coaches erop dat er geen gebruik gemaakt kan worden van de afkoelingstermijn zoals vermeld in Artikel 7:46d lid 1 BW. De Dienst wordt door Coach Circle namelijk direct met instemming van de coach uitgevoerd, zoals bedoeld in Artikel 7:46i lid 5 onder 1 BW.

7.4 Coach Circle is gerechtigd de Vermelding van een Coach per direct te beëindigen indien de Coach handelt in strijd met enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden en/of de internationale ethische code voor coaches .

7.5 Coach Circle is gerechtigd een nieuwe aanmelding te weigeren wanneer Coach Circle het vermoeden heeft dat een vermelding op www.coachcircle.nl in strijd is met algemeen geldende beroepsethische regels en gebruiken of de belangen van andere betrokkenen. 

7.6 In geval van ontbinding van de overeenkomst vanwege een situatie zoals beschreven in 7.5 en/of 7.6, vindt geen ongedaanmaking plaats van de dienst die Coach Circle heeft geleverd en/of heeft verricht en vindt er geen terugbetaling plaats. Bedragen die Coach Circle vóór de ontbinding heeft gefactureerd blijven onverminderd verschuldigd. 

7.7. Bij beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook vervalt per direct
uw recht om de dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de dienst direct
ontzegd. Coach Circle verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook,
onmiddellijk het profiel. Na het einde van de overeenkomst
zal Coach Circle bij uw eerste verzoek alle content verwijderen of
anonimiseren. Coach Circle is niet gehouden om na beëindiging van de
overeenkomst enige content aan u te verstrekken en/of te converteren.
 

8. Betaling

8.1. De prijzen van het abonnement zijn terug te vinden op www.coachcircle.nl. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 

8.2. Coach Circle is gerechtigd op elk moment de prijzen aan te passen. Indien de Coach niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kan de Coach de dienst (het abonnement) opzeggen. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen diensten.

8.3. De kosten die verschuldigd zijn aan Coach Circle dienen direct bij het aanmaken van een profiel (na goedkeuring) uitgesplitst per maand te worden voldaan via automatische incasso.

8.4. In geval van niet-tijdige betaling vanwege een mislukte automatische incasso, is CoachCircle na 14 dagen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel de toegang tot de dienst te beëindigen, op te schorten of te beperken tot het moment waarop de Coach aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan, betaling van administratiekosten en wettelijke rente (1,5% van openstaand bedrag per maand) inbegrepen.

8.5. Klachten met betrekking tot facturen en/of de dienst schorten de
betalingsverplichtingen niet op.
 

9. Aansprakelijkheid

9.1. Coach Circle besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van de website en haar nieuwsbrieven. De aard van haar dienstverlening betreft echter het beschikbaar stellen van ruimte om informatie te plaatsen voor bezoekers van de website. De informatie die via de website is te raadplegen is dan ook deels niet afkomstig van Coach Circle. Coach Circle controleert deze informatie niet op juistheid en volledigheid.

9.2. Coach Circle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten
gevolge van het verlenen van de dienst, dan wel uit onrechtmatige daad of
anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. Deze bepaling
is expliciet inclusief gevolg van enig contact tussen de coach en de gebruiker.

9.3 Coach Circle garandeert niet en kan ook niet garanderen dat de informatie
altijd volledig en correct is. Coach Circle garandeert op geen enkele wijze de
inhoudelijke kwaliteit of vakbekwaamheid van de coaches die hun diensten op de
website aanbieden en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het eventuele
contact met en behandeling door een coach die via de website kan worden
gevonden.

9.4. Coach Circle is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade,
waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst,
verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend
uit de Dienst.

9.5. U vrijwaart Coach Circle tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die u via de website verstrekt en uit de eventuele contacten en / of contracten en overeenkomsten met derden die voortvloeien uit het gebruik van de website. Tevens vrijwaart u Coach Circle’ voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.


10. Privacy

10.1. Tijdens het aanmaken van het Account en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt de Coach en de Gebruiker (persoons)gegevens aan Coach Circle.  Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van Coach Circle en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.


11. Toepasselijk recht

11.1. Deze Algemene Voorwaarden en alle mogelijke geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of met betrekking tot het gebruik van de website of anderszins zijn onderworpen aan Nederlands recht. 

11.2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en is Coach Circle gerechtigd om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen vast te stellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

11.3. Coach Circle mag rechten en verplichtingen die uit deze
Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal u daarvan op de
hoogte stellen mocht dit zich voordoen. Indien u deze overdracht van verplichtingen
aan een derde niet acceptabel vindt, kunt u het gebruik van de Dienst staken en uw
Profiel beëindigen.

Een moment ogenblik a.u.b...