Inloggen
Beoordeeld met een 9.4

Hieronder volgt een overzicht van belangrijke algemene voorwaarden die gelden voor iedereen die onze website https://www.coachcircle.nl/ bezoekt en/of van onze diensten gebruik maakt. Coach Circle biedt uiteenlopende diensten aan. Een aantal bepalingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts van toepassing op desbetreffende dienst. 

Wij maken het leven van jou als Coach graag een beetje makkelijker en beseffen dat het lezen van deze algemene voorwaarden soms lastig is. We hebben geprobeerd om het zo makkelijk mogelijk te houden. Voor suggesties staan we altijd open en zijn we bereikbaar via info@coachcircle.nl. 

>> Zie ook onze Privacyverklaring
>> De Verwerkersovereenkomst (Bijlage 1)

 

ARTIKEL 1 DEFINITIES
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud:

1.1 Diensten
De dienstverlening die door Coach Circle en haar subleveranciers wordt aangeboden door middel van de website https://www.coachcircle.nl/, bestaande onder meer uit het aanbieden van een online platform waarop Coaches en Gebruikers met elkaar in contact komen. De dienstverlening wordt onder artikel 3 verder toegelicht.

1.2 Coach
Iedere coach, therapeut, psycholoog of andere persoon die een vermelding heeft, of een aanvraag tot een vermelding heeft ingediend op de website.

1.3 Gebruiker
Iedere bezoeker van de website.

1.4 Sublevarancier
Alle externe partijen waarmee Coach Circle een samenwerking heeft gesloten voor het kwalitatief uitvoeren van haar diensten ten behoeve van alle Coaches en Gebruikers.

1.5 Website
Met Website wordt https://www.coachcircle.nl/ bedoeld en alles wat hieraan gelieerd is, zo ook de daarbij behorende apps en onderliggende websites.

1.6 Overeenkomst
Iedere overeenkomst tussen Coach Circle en de Coach op grond waarvan Coach Circle diensten levert aan de Coach.

ARTIKEL 2 ALGEMENE BEPALINGEN
2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en eventuele andere rechtsverhoudingen tussen ‘Coach Circle’, de Coach en de Gebruiker. 

2.2 Coach Circle wijst uitdrukkelijk toepasselijkheid van algemene inkoopvoorwaarden van de Coach af.

2.3 Coach Circle zal nooit partij zijn in een overeenkomst die tot stand komt tussen Coach en Gebruiker.

2.4 ‘Coach Circle’ heeft het recht deze Algemene Voorwaarden aan te passen op elk voor haar gewenst moment. Indien de Coach en/of Gebruiker na de aanpassing gebruik maakt van de diensten van ‘Coach Circle’, wordt er stilzwijgend akkoord verleend met de wijzigingen.

2.5 Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden wordt vernietigd of nietig verklaard, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

2.6 Algemene Voorwaarden van subleveranciers maken deel uit van de overeenkomst tussen Coach en Coach Circle. De algemene voorwaarden van eventuele sublevaranciers worden bij het sluiten van de overeenkomst aan de Coach ter beschikking gesteld. Bijbehorende voorwaarden zijn eveneens te vinden op de website van de Subleverancier en worden op verzoek kosteloos aan de Coach toegezonden.

ARTIKEL 3 DIENSTVERLENING
3.1 Coach Circle is een online platform dat vraag van Gebruikers en aanbod van Coaches bij elkaar brengt.

ARTIKEL 4 GEBRUIK DIENSTEN
4.1 Om van de Diensten van Coach Circle gebruik te kunnen maken, moet de Coach zich eerst registreren door middel van het indienen een verzoek tot vermelding op de Website. Een vermelding op de Website houdt in dat er een profiel wordt gemaakt waarop de Coach zich kan presenteren door middel van een aangeboden template inclusief foto.

4.2 Coach Circle is gerechtigd een nieuwe aanmelding te weigeren wanneer Coach Circle het vermoeden heeft dat een vermelding op https://www.coachcircle.nl/ in strijd is met algemeen geldende beroepsethische regels en gebruiken of de belangen van andere betrokkenen.

4.3 Coach Circle is te allen tijde gerechtigd een verzoek zonder opgaaf van redenen om te weigeren dan wel te beëindigen.

4.4 De Gebruiker dient zelf een selectie te maken, gesprekken aan te gaan en (financiële) afspraken te maken op basis van eigen wensen en criteria. De selectie en de beslissing om gebruik te maken van de diensten van een Coach ligt volledig bij de Gebruiker. Bij klachten over een Coach of een Gebruiker is Coach Circle bereikbaar via info@coachcircle.nl.

ARTIKEL 5 RECHTEN DIENSTEN
5.1 Coach Circle is gerechtigd, zonder voorafgaand bekendmaking en zonder daarmee schadeplichtig te worden jegens de Coach en/of Gebruiker, de Website en/of Diensten (tijdelijk) buiten gebruik te stellen en/of het gebruik ervan te beperken indien zulks in haar opvatting noodzakelijk is, bijvoorbeeld in het kader van het redelijkerwijs benodigde onderhoud van de Website en/of Dienst.

5.2 Coach Circle zal zich inspannen om kwalitatief goede en ononderbroken beschikbaarheid van haar Diensten te realiseren. Coach Circle biedt echter geen garantie over kwaliteit en/of beschikbaarheid.

5.3 Coach Circle is gerechtigd, zonder voorafgaande bekendmaking, procedurele en technische wijzigingen en/of verbeteringen op de Website en/of in de Dienst aan te brengen.

5.4 Coach Circle garandeert niet dat de Website en/of de Dienst te allen tijde en zonder onderbrekingen of storingen toegankelijk is. Coach Circle is op geen enkele wijze aansprakelijk of schadeplichtig jegens de Gebruiker voor enige schade die voortvloeit uit of het gevolg is van het (tijdelijk) onbeschikbaar zijn of (tussentijds) uitvallen van de Website en/of de Dienst.

ARTIKEL 6 VERPLICHTINGEN COACH
6.1 Iedere Coach die verbonden is aan het platform van Coach Circle dient binnen 24 uren contact op te nemen met iedere Gebruiker die wordt aangeboden door Coach Circle aan de Coach. De Gebruiker wordt uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de Coach indien er een match is. De gebruiker kan te allen tijde afzien van dit kennismakingsgesprek en van de Coach wordt verwacht dat deze kennismaking gratis is.

6.2 De diensten van Coach Circle mogen alleen gebruikt worden voor legale doeleinden. Coach Circle neemt geen verantwoordelijkheid voor de informatie geplaatst op de website van de Coach. De Coach is geheel verantwoordelijk voor de informatie die op zijn/haar site geplaatst wordt. De Coach zal door het gebruik van de diensten van Coach Circle geen rechten van derden schenden, zich niet onfatsoenlijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen en niet in strijd met wettelijke bepalingen handelen. In het bijzonder zal de Coach:

  • de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen;
  • geen informatie met een racistische inhoud verspreiden;
  • geen informatie met een discriminerende inhoud verspreiden;
  • niet seksueel intimideren of op andere wijze personen lastig vallen;
  • niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden;
  • geen virussen verspreiden;
  • geen erotische content verspreiden.

6.3 De Coach is verplicht zich te houden aan de letter van de wet aangaande copyright. Voor alle inhoud, uitspraken en teksten gedaan door de Coach, is de Coach zelf aansprakelijk.

6.4. De Coach dient de toegang tot zijn/haar account middels de gebruikersnaam en wachtwoord af te schermen voor onbevoegden. In het bijzonder dient de Coach het wachtwoord strikt geheim te houden. Coach Circle mag er vanuit gaan dat alle communicatie uitsluitend dient te gebeuren via het account van de Coach na aanmelding met gebruikersnaam en wachtwoord. Voorgaande gebeurt onder leiding en toezicht van de Coach. Derhalve is de Coach zelf aansprakelijk voor alle handelingen, tenzij de Coach bij Coach Circle heeft gemeld dat een ander het wachtwoord kent.

6.5 De Coach verklaart zelf verantwoordelijk te zijn voor het afsluiten van een afgesloten beroeps- en bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Coach Circle heeft geen plicht tot controle ervan.

6.6 Indien de Coach, naar het oordeel van Coach Circle, met bovenstaande verplichtingen in strijd handeld is Coach Circle gerechtigd de coach te weigeren.

ARTIKEL 7 AANSPRAKELIJKHEID
7.1. Coach Circle besteedt constante zorg en aandacht aan de inhoud en samenstelling van haar Website en haar nieuwsbrieven. De aard van haar dienstverlening betreft echter het beschikbaar stellen van ruimte om informatie te plaatsen voor Bezoekers van de Website. De informatie die via de website is te raadplegen is dan ook deels niet afkomstig van Coach Circle. Coach Circle controleert deze informatie niet op juistheid en volledigheid.

7.2. Coach Circle aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ten gevolge van het verlenen van de Diensten, dan wel uit onrechtmatige daad of anderszins, voor zover dit op grond van dwingend recht is toegestaan. Deze bepaling is expliciet inclusief gevolg van enig contact tussen de Coach en de Gebruiker.

7.3 Coach Circle garandeert niet en kan ook niet garanderen dat de informatie altijd volledig en correct is. Coach Circle garandeert op geen enkele wijze de inhoudelijke kwaliteit of vakbekwaamheid van de Coaches die hun diensten op de Website aanbieden en is op geen enkele wijze aansprakelijk voor het eventuele contact met en behandeling door een Coach die via de website kan worden gevonden.

7.4. Coach Circle is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor gevolgschade, waaronder mede begrepen zuivere vermogensschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de Dienst.

7.5. Coaches en/of Gebruikers vrijwaren Coach Circle tegen alle mogelijke schade, vorderingen en aanspraken door derden die kunnen voortvloeien uit de onvolledigheid of onjuistheid van de informatie die via de website wordt verstrekt en uit de eventuele contacten, contracten en/of overeenkomsten met derden die voortvloeien uit het gebruik van de Website. Tevens vrijwaren Coaches en/of Gebruikers Coach Circle voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

7.6 De Coach verklaart Coach Circle niet aansprakelijk te stellen voor claims die voortvloeien uit activiteiten van de Coach en op zijn beurt Coach Circle te vrijwaren van enige aanspraak van derden terzake. De Coach vrijwaart Coach Circle ter zake van aansprakelijkheid van derden met betrekking tot schade van welke aard ook, ontstaan door of in verband met de uitvoering van de overeenkomst.

7.7 Coach Circle is niet aansprakelijk in geval van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan het ter beoordeling van Coach Circle niet beschikken over voldoende gegevens van of het verstrekken van onjuiste gegevens, dan wel het ontbreken van voldoende medewerking door de Coach.

7.8 Indien er sprake is van een Subleverancier, gaat de Coach ermee akkoord dat, ongeacht de manier waarop, dergelijke diensten van Subleveranciers aan de Coach worden aangeboden. Coach Circle is uitsluitend aan te merken als tussenpersoon tussen de Coach en desbetreffende Subleverancier. Coach Circle onderschrijft dergelijke diensten van Subleveranciers en/of derden op geen enkele manier en is op geen enkele manier verantwoordelijk of kan aansprakelijk gesteld worden voor de diensten van desbetreffende Subleverancier en/of derden. Coach Circle is geen partij bij interacties of transacties tussen de Coach en diensten aangegaan met Subleveranciers en/of derden en is derhalve op geen enkele manier verantwoordelijk voor het controleren ervan.

7.9 De aansprakelijkheid van Coach Circle is steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de aansprakelijkheidsverzekering van Coach Circle wordt uitbetaald. 

ARTIKEL 8 INTELLECTUEEL EIGENDOMSRECHT
8.1 Het auteursrecht en andere intellectuele, industriële of andere eigendomsrechten op de verstrekte informatie, gepubliceerde teksten, beeldmerken of ander materiaal op de websites berusten bij Coach Circle en/of haar Coaches dan wel haar subleveranciers en mag niet zonder de schriftelijke toestemming van de rechthebbende openbaar worden gemaakt, verspreid of verveelvoudigd.

8.2 Informatie die de Coach opslaat of verwerkt is en blijft eigendom van de Coach (of dat van zijn/haar toeleveranciers). Coach Circle heeft een beperkt gebruiksrecht om deze informatie in te zetten voor de Dienst, inclusief voor toekomstige aspecten daarvan. De Coach kan dit gebruiksrecht intrekken door de betreffende informatie te verwijderen en/of de overeenkomst te beëindigen.

8.3 Indien de Coach informatie stuurt naar Coach Circle, bijvoorbeeld feedback over een fout of een suggestie voor verbetering, geeft de Coach haar een onbeperkt en eeuwigdurend gebruiksrecht deze informatie te gebruiken voor de Dienst. Dit geldt niet voor informatie die de Coach nadrukkelijk als vertrouwelijk markeert.

8.4 Coach Circle zal geen kennisnemen van gegevens die de Coach opslaat en/of verspreidt via Coach Circle, tenzij dit noodzakelijk is voor een goede dienstverlening of Coach Circle daartoe verplicht is krachtens een wettelijke bepaling of gerechtelijk bevel. In dat geval zal Coach Circle zich inspannen de kennisname van de gegevens zo veel mogelijk te beperken, voor zover dit binnen zijn macht ligt.

ARTIKEL 9 PRIVACY
9.1. Tijdens het aanmaken van het Account en gedurende het verlenen van de Dienst, verstrekt de Coach en de Gebruiker (persoons)gegevens aan Coach Circle.  Deze (persoons)gegevens zullen conform het Privacy Statement van Coach Circle en de toepasselijke wet- en regelgeving worden opgeslagen en verwerkt.

9.2 Coach Circle en/of haar Subleverancier verwerkt in bepaalde gevallen ook persoonsgegevens van Coach en/of Gebruikers. Om de rolverdeling en bijbehorende verplichtingen nader te regelen zijn hieromtrent bepalingen opgenomen in Bijlage 1 van deze Algemene Voorwaarden: Verwerkersovereenkomst.

ARTIKEL 10 TOEPASSELIJK RECHT
10.1. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze algemene voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en is Coach Circle gerechtigd om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen vast te stellen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

10.2. Coach Circle mag rechten en verplichtingen die uit deze Gebruiksvoorwaarden voortvloeien overdragen aan derden en zal alle Coaches en Gebruikers  daarvan op de hoogte stellen mocht dit zich voordoen. Indien de Coach en/of Gebruikers deze overdracht van verplichtingen aan een derde niet acceptabel vindt, bestaat de mogelijkheid om het gebruik van de Diensten te staken en de Diensten tussentijds te beëindigen.

10.3. Deze Algemene Voorwaarden en alle mogelijke geschillen met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden of met betrekking tot het gebruik van de Website of anderszins zijn onderworpen aan Nederlands recht. 


- - - BIJLAGE 1 - -

VERWERKERSOVEREENKOMST – VERWERKING PERSOONSGEGEVENS

Indien Leverancier bij de uitvoering van de Overeenkomst ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Voorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing.

Artikel 1 Algemeen

1. De begrippen die in deze Bijlage worden gedefinieerd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) hebben de betekenis die daaraan in de AVG is toegekend. Deze Bijlage kwalificeert als een verwerkersovereenkomst als bedoeld in artikel 28 AVG.

2. Leverancier biedt Opdrachtgever de mogelijkheid om de Dienst af te nemen, waarbij Leverancier bij de uitvoering van de Dienst voor en ten behoeve van Opdrachtgever Persoonsgegevens kan Verwerken. Bij de verwerking van Persoonsgegevens kan Opdrachtgever worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien Opdrachtgever de Persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als Verwerker. Leverancier vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin de Opdrachtgever Persoonsgegevens verwerkt) de rol van Verwerker of subverwerker.

Artikel 2 Doeleinden van de verwerking

1. Leverancier verbindt zich ertoe om onder de voorwaarden uit de Overeenkomst in opdracht van Opdrachtgever Persoonsgegevens te verwerken. De verwerking zal uitsluitend plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de Overeenkomst , plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met nadere instemming worden bepaald.

2. Leverancier zal de persoonsgegevens niet voor enig ander doel verwerken dan zoals door Opdrachtgever is vastgesteld. Opdrachtgever zal Leverancier op de hoogte stellen van de verwerkingsdoeleinden voor zover deze niet reeds in deze Bijlage zijn genoemd. In het addendum van deze Bijlage is vastgelegd om welke categorieën van betrokkenen en persoonsgegevens het gaat.

3. Leverancier heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van Persoonsgegevens. Leverancier neemt geen beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de Persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag van Persoonsgegevens.

Artikel 3 Verplichtingen leverancier

1. Ten aanzien van de in artikel 2 genoemde verwerkingen zal Leverancier zorg dragen voor de naleving van de voorwaarden die, op grond van de AVG, worden gesteld aan het verwerken van Persoonsgegevens.

2. Leverancier zal Persoonsgegevens en andere gegevens verwerken die door of namens de Opdrachtgever aan Leverancier zullen worden aangeleverd.

3. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe en binnen een redelijke termijn, informeren over de door haar genomen maatregelen aangaande haar verplichtingen onder deze Bijlage.

4. De verplichtingen van Leverancier die uit deze Bijlage voortvloeien, gelden ook voor degenen die Persoonsgegevens verwerken onder het gezag van Leverancier.

5. Leverancier zal Opdrachtgever in kennis stellen indien naar zijn mening een instructie van Opdrachtgever in strijd is met relevante privacywet- en regelgeving.

6. Leverancier zal Opdrachtgever de noodzakelijke medewerking verlenen wanneer er in het kader van de verwerking een gegevensbeschermingseffectbeoordeling, of voorafgaande raadpleging van de toezichthouder, noodzakelijk mocht zijn.

Artikel 4 Doorgifte van persoonsgegevens

1. Leverancier mag de persoonsgegevens verwerken in landen binnen en buiten de Europese Unie, met inachtneming van de relevante wet- en regelgeving.

2. Leverancier zal Opdrachtgever, op diens verzoek daartoe, melden om welk land of landen het gaat.

Artikel 5 Verdeling van verantwoordelijkheid

1. Partijen zullen zorg dragen voor de naleving van toepasselijke privacywet- en regelgeving.

2. De toegestane verwerkingen zullen door Leverancier worden uitgevoerd binnen een (semi-) geautomatiseerde omgeving.

3. Leverancier is louter verantwoordelijk voor de verwerking van de Persoonsgegevens onder deze Bijlage, overeenkomstig de instructies van Opdrachtgever en onder de uitdrukkelijke (eind)verantwoordelijkheid van Opdrachtgever. Voor alle overige verwerkingen van Persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de Persoonsgegevens door Opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door Opdrachtgever aan Leverancier zijn gemeld, verwerkingen door derden en/of voor andere doeleinden, is Leverancier niet verantwoordelijk. De verantwoordelijkheid voor deze verwerkingen rust uitsluitend bij Opdrachtgever.

4. Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van Persoonsgegevens, zoals bedoeld in deze Bijlage, niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enig recht van derden.

5. Onverminderd de overige rechten van Leverancier, vrijwaart Opdrachtgever Leverancier van eventuele schade, aanspraken van derden en door toezichthouders opgelegde boetes, indien Opdrachtgever in strijd handelt met deze Bijlage en/of de Algemene Verordening Gegevensbescherming en/of enige andere toepasselijke wet- en regelgeving.

Artikel 6 Inschakelen van derden of onderaannemers

1. Opdrachtgever verleent Leverancier hierbij toestemming om bij de verwerking derden (subverwerkers) in te schakelen.

2. Op verzoek van Opdrachtgever zal Leverancier Opdrachtgever zo spoedig mogelijk informeren over de door haar ingeschakelde subverwerkers. Opdrachtgever heeft het recht om bezwaar te maken tegen het inschakelen van een subverwerker. Dit bezwaar dient schriftelijk, binnen twee weken en door argumenten ondersteund, te worden ingediend.

3. Leverancier zorgt er onvoorwaardelijk voor dat deze derden schriftelijk dezelfde plichten op zich nemen als tussen Opdrachtgever en Leverancier zijn overeengekomen. Leverancier staat in voor een correcte naleving van deze plichten door deze derden.

Artikel 7 Beveiliging

1. Leverancier zal zich inspannen passende technische en organisatorische maatregelen te nemen met betrekking tot de te verrichten verwerkingen van Persoonsgegevens, tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de persoonsgegevens).

2. Leverancier staat er niet voor in dat de beveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Leverancier zal zich inspannen om de beveiliging te laten voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de Persoonsgegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten, niet onredelijk is.

3. Opdrachtgever stelt enkel Persoonsgegevens ter verwerking aan Leverancier ter beschikking, indien Opdrachtgever zich ervan heeft verzekerd dat de vereiste beveiligingsmaatregelen zijn getroffen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de naleving van de door Partijen afgesproken maatregelen.

Artikel 8 Meldplicht

1. In het geval van een beveiligingslek en/of een datalek (waaronder wordt verstaan: een inbreuk op de beveiliging die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidde tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte gegevens) zal Leverancier, zich naar beste kunnen inspannen om Opdrachtgever hierover zo snel mogelijk te informeren naar aanleiding waarvan Opdrachtgever beoordeelt of zij de toezichthoudende autoriteiten en/of betrokkenen zal informeren of niet. Leverancier spant zich naar beste kunnen in om de verstrekte informatie volledig, correct en accuraat te maken.

2. Indien de wet- en/of regelgeving dit vereist zal Leverancier meewerken aan het informeren van de terzake relevante autoriteiten en eventueel betrokkenen. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor het melden naar de relevante autoriteiten.

3. De meldplicht behelst in ieder geval het melden van het feit dat er een lek is geweest, alsmede:

Wat de (vermeende) oorzaak is van het lek:
a)Wat is het (vooralsnog bekende en/of te verwachten) gevolg;
b)Wat is de (voorgestelde) oplossing;
c)Wat de reeds ondernomen maatregelen zijn;
d)Contactgegevens voor de opvolging van de melding;
e)Wie geïnformeerd is (zoals betrokkene zelf, Opdrachtgever, toezichthouder).

Artikel 9 Afhandeling verzoeken van betrokkenen

1. In het geval dat een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens richt aan Leverancier, zal Leverancier het verzoek doorsturen aan Opdrachtgever en de betrokkene hiervan op de hoogte stellen. Opdrachtgever zal het verzoek vervolgens verder zelfstandig afhandelen. Indien blijkt dat de Opdrachtgever hulp benodigd heeft van Leverancier voor de uitvoering van een verzoek van een betrokkene, zal Leverancier hieraan meewerken en kan Leverancier hiervoor onverwijld kosten in rekening brengen.

Artikel 10 Geheimhouding en vertrouwelijkheid

1. Op alle Persoonsgegevens die Leverancier van Opdrachtgever ontvangt en/of zelf verzamelt in het kader van deze Bijlage, rust een geheimhoudingsplicht jegens derden. Leverancier zal deze informatie niet voor een ander doel gebruiken dan waarvoor hij deze heeft verkregen, tenzij deze in een zodanige vorm is gebracht dat deze niet tot betrokkenen herleidbaar is.

2. Deze geheimhoudingsplicht is niet van toepassing:
Voor zover Opdrachtgever uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven om de informatie aan derden te verschaffen; of
Indien het verstrekken van de informatie aan derden logischerwijs noodzakelijk is voor de uitvoering van de Hoofdovereenkomst of deze Bijlage; en
Indien er een wettelijke verplichting bestaat om de informatie aan een derde te verstrekken.

Artikel 11 Audit

1. Opdrachtgever heeft het recht om audits uit te laten voeren door een onafhankelijke ICT-deskundige die aan geheimhouding is gebonden ter controle van naleving van alle punten uit deze Bijlage.

2. Deze audit vindt uitsluitend plaats nadat Opdrachtgever de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages heeft opgevraagd, beoordeeld en redelijke argumenten aanbrengt die een door Opdrachtgever geïnitieerde audit alsnog rechtvaardigen. Een dergelijke audit wordt gerechtvaardigd wanneer de bij Leverancier aanwezige soortgelijke auditrapportages geen of onvoldoende uitsluitsel geven over het naleven van deze Bijlage door Leverancier. De door Opdrachtgever geïnitieerde audit vindt twee weken na voorafgaande aankondiging door Opdrachtgever, eens per jaar plaats.

3. Leverancier zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie, inclusief ondersteunende gegevens zoals systeemlogs (behoudens privacygevoelige gegevens van derden), en medewerkers zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, waarbij een termijn van maximaal twee weken redelijk is tenzij een spoedeisend belang zich hiertegen verzet, ter beschikking stellen.

4. De bevindingen naar aanleiding van de uitgevoerde audit zullen door Partijen in onderling overleg worden beoordeeld en, naar aanleiding daarvan, al dan niet worden doorgevoerd door één van de Partijen of door beide Partijen gezamenlijk.

5. De redelijke kosten voor de audit worden door de Opdrachtgever gedragen, met dien verstande dat de kosten voor de in te huren ICT-deskundige altijd door Opdrachtgever zullen worden gedragen.

Artikel 12 Duur en opzegging

1. De Bijlage is aangegaan voor de duur zoals bepaald in de Overeenkomst tussen Partijen en bij gebreke daarvan in ieder geval voor de duur van de samenwerking.

2. De Bijlage kan tussentijds niet worden opgezegd.

3. Partijen mogen deze Bijlage alleen wijzigen met wederzijdse instemming.

4. Na beëindiging van de Bijlage vernietigt Leverancier de van Opdrachtgever ontvangen Persoonsgegevens onverwijld, tenzij Partijen anders overeenkomen.

Een moment ogenblik a.u.b...