Inloggen

Coach Circle | Coach voorbeeld overeenkomst

Overeenkomst opgesteld: [datum]

Ondergetekende:

  1. CoachCircle is statutair gevestigd te Waalwijk met adres Grotestraat 356a, 5142 CD te Waalwijk en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 75967421

  2. [Gegevens Coach: naam, adres, woonplaats].

Overwegende dat:

  • De Coach gebruik wenst te maken van de dienst van Coach Circle;

  • Coach Circle deze dienst bereid is te leveren onder de navolgende voorwaarden.

1. De dienst / Verplichtingen Coach

1.1. CoachCircle is een internet platform dat vraag van Gebruikers en aanbod van Coaches bij elkaar brengt.

1.2. Een vermelding op de website houdt in dat er een profiel wordt gemaakt waarop de Coach zich kan presenteren door middel van een aangeboden template inclusief foto.

1.3. Een Coach dient binnen 24 uren contact op te nemen met iedere Gebruiker die wordt aangeboden door CoachCircle aan de Coach. De Gebruiker wordt uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de Coach indien er een match is. De gebruiker kan te allen tijde afzien van dit kennismakingsgesprek en van de Coach wordt verwacht dat deze kennismaking gratis is.

1.4. Coach Circle is en wordt op geen enkel moment partij in een overeenkomst tussen de Coach en een Gebruiker.

2. Prijzen / Betaling / Opschorting

2.1. Je hebt gekozen voor het membership [membership] met een maandbedrag van [maandbedrag ex btw] per maand. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.

2.2. CoachCircle is gerechtigd op elk moment de prijzen aan te passen. Indien de Coach niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kan de Coach de dienst (het abonnement) opzeggen. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen diensten.

2.3. De kosten die verschuldigd zijn aan CoachCircle dienen direct bij het aanmaken van een profiel (na goedkeuring door Coach Circle) per maand te worden voldaan via automatische incasso.

2.4. In geval van niet-tijdige betaling vanwege een mislukte automatische incasso, is CoachCircle na 14 dagen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel de toegang tot de dienst te beëindigen, op te schorten of te beperken tot het moment waarop de Coach aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan, betaling van administratiekosten en wettelijke rente (1,5% van openstaand bedrag per maand) inbegrepen.

2.5. Klachten met betrekking tot facturen en/of de dienst schorten de

betalingsverplichtingen niet op.

2.6. Een Coach in opleiding kan gratis gebruik maken van de dienst. Om hier gebruik van te kunnen maken moet de Coach in opleiding kunnen aantonen dat hij/zij actief deelneemt aan een opleiding tot Coach. Zodra de Coach in opleiding zijn/haar opleiding afrondt/beëindigt, wordt de overeenkomst omgezet in een betaalde dienst voor de periode van een jaar en zijn ook de overige bepalingen uit dit artikel van toepassing.

3. Duur en beëindiging

3.1. De overeenkomst (abonnement) tussen de Coach en CoachCircle geldt voor de periode van één jaar met ingangsdatum [datum] en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één maand.

3.2. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van de contracttermijn dient de Coach de overeenkomst op te zeggen. Opzeggen kan via de persoonlijke pagina van de coach of per mail via info@coachcircle.nl.

3.3. CoachCircle is gerechtigd de Vermelding van een Coach per direct te beëindigen indien de Coach handelt in strijd met enige bepaling van deze overeenkomst, de Algemene Voorwaarden en/of de internationale ethische code voor coaches .

3.4. Bij beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook vervalt per direct

het recht om de dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de dienst direct

ontzegd. CoachCircle verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook,

onmiddellijk het profiel. Na het einde van de overeenkomst zal CoachCircle op eerste verzoek van de Coach alle content verwijderen of

anonimiseren. CoachCircle is niet gehouden om na beëindiging van de

overeenkomst enige content aan u te verstrekken en/of te converteren.

4. Rechten CoachCircle

4.1. CoachCircle is gerechtigd een nieuwe aanmelding te weigeren wanneer CoachCircle het vermoeden heeft dat een vermelding op www.coachcircle.nl in strijd is met algemeen geldende beroepsethische regels en gebruiken of de belangen van andere betrokkenen.

4.2. CoachCircle is gerechtigd een nieuwe aanmelding te weigeren wanneer daartoe aanleiding is naar haar eigen inschatting.

4.3. Een profiel van een Coach kan (tijdelijk) worden verwijderd c.q. onzichtbaar worden gemaakt indien daartoe naar de inschatting van CoachCircle aanleiding is. CoachCircle is in dat geval niet gehouden enige vooruitbetaalde vergoeding voor het gebruik van de dienst terug te betalen. Ook is CoachCircle niet aansprakelijk voor daardoor geleden schade, in welke vorm dan ook.

5. Aansprakelijkheid / Vrijwaringen

5.1. CoachCircle biedt geen garantie op de totstandkoming van enige (behandel)overeenkomst met de Gebruikers.

5.2 CoachCircle garandeert niet dat de website altijd foutloos functioneert en de toegang tot de website altijd veilig is. CoachCircle spant zich daar wel voor in.

5.3. CoachCircle is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van enige overeenkomst die tot stand komt tussen de Coach en de Gebruiker. Ook is CoachCircle niet aansprakelijk voor schade uit onrechtmatige daad of anderszins als gevolg van het contact tussen de Coach en de Gebruiker. De Coach is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar vakbekwaamheid.

5.3. CoachCircle is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, verband houdende of voortvloeiende uit de door haar aangeboden dienst.

5.4. Coachcircle is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade, waaronder immateriële schade en winstderving.

5.5. In alle gevallen dat desondanks aansprakelijkheid zijdens CoachCircle wordt vastgesteld, is de schade beperkt tot tweemaal het betaalde tarief voor het abonnement.

5.6. De Coach vrijwaart CoachCircle tegen alle aanspraken en vorderingen van derden ten aanzien van schade die voortvloeit uit:

- het gebruik van de website;

- de door de Coach aangeboden en/of uitgevoerde diensten;

- onrechtmatige gedragingen van de Coach en/of de Gebruiker;

5.7. De Coach vrijwaart CoachCircle voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

6. Slotbepalingen / Algemene voorwaarden

6.1. De Algemene voorwaarden van Coach Circle zijn van toepassing. Deze zijn in het aanmeldingsproces ter hand gesteld en op de website te raadplegen.

6.2. Indien in deze overeenkomst wordt afgeweken van de algemene voorwaarden, heeft deze overeenkomst voorrang.

6.3. Door akkoord te geven op deze overeenkomst in het online aanmeldingsproces aanvaardt de Coach de voorwaarden van deze overeenkomst en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en verklaart de Coach van de inhoud kennis genomen te hebben.

6.4. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is slechts de Nederlandse rechter bevoegd.

Door middel van het akkoord in het online aanmeldingsproces en/of het online (laten) zetten van content, accepteert de Coach deze overeenkomst en de toepassing van de algemene voorwaarden


 


 

Een moment ogenblik a.u.b...