Inloggen
Beoordeeld met een 9.3

Coach Circle | Coach overeenkomst 

Overeenkomst opgesteld: [datum]

De Ondergetekende: 

  • Coach Circle V.O.F., statutair gevestigd te 5142 CD te Waalwijk met adres Grotestraat 356a en ingeschreven in het handelsregister onder nummer 75967421, in dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door M. van Herp en H. van de Kruijs, hierna verder te noemen: ‘Coach Circle’
  • [Gegevens Coach: naam, adres, woonplaats], hierna verder te noemen: ‘Coach’

Overwegende het volgende:
- De Coach gebruik wenst te maken van de dienst van Coach Circle;
- Coach Circle deze dienst bereid is te leveren onder de navolgende voorwaarden.

1. Dienstverlening 

1.1. Coach Circle is een online platform dat vraag van Gebruikers en aanbod van Coaches bij elkaar brengt. Tevens biedt Coach Circle onderstaande aanvullende diensten aan haar Coaches middels memberships: 
- Coaching Software
- Zoekmachineoptimalisatie
- Website ontwikkeling 

1.2. Een vermelding op de website houdt in dat er een profiel wordt gemaakt waarop de Coach zich kan presenteren door middel van een aangeboden template inclusief foto. 

1.3. Een Coach dient binnen 24 uren contact op te nemen met iedere Gebruiker die wordt aangeboden door Coach Circle aan de Coach. De Gebruiker wordt uitgenodigd voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek met de Coach indien er een match is. De gebruiker kan te allen tijde afzien van dit kennismakingsgesprek en van de Coach wordt verwacht dat deze kennismaking gratis is. 

1.4. Coach Circle is en wordt op geen enkel moment partij in een overeenkomst tussen de Coach en een Gebruiker. 

2. Prijzen / Betaling / Opschorting

2.1. Je hebt gekozen voor het membership [membership] met een maandbedrag van [maandbedrag ex btw] per maand. Prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven. 

2.2. Coach Circle heeft bij afname van het ‘happy organized’ membership alleen een agenten rol (bemiddelaar) en zal verder geen partij zijn tussen de overeenkomst van de Coach en de subleverancier. Wel sluit de Coach bij keuze voor dit membership een overeenkomst af met Coach Circle met betrekking tot het ‘happy basics’ membership. 

2.3. Coach Circle is gerechtigd op elk moment de prijzen aan te passen. Indien de Coach niet akkoord wenst te gaan met een dergelijke aanpassing, kan de Coach de dienst (het abonnement) opzeggen. Prijswijzigingen zijn niet van toepassing op reeds afgenomen diensten. 

2.4. De kosten die verschuldigd zijn aan Coach Circle dienen direct bij het aanmaken van een profiel (na goedkeuring door Coach Circle) per maand te worden voldaan via automatische incasso.

2.5. In geval van niet-tijdige betaling vanwege een mislukte automatische incasso, is Coach Circle na 14 dagen gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden dan wel de toegang tot de dienst te beëindigen, op te schorten of te beperken tot het moment waarop de Coach aan alle (betalings)verplichtingen heeft voldaan, betaling van administratiekosten en wettelijke rente (1,5% van openstaand bedrag per maand) inbegrepen.

2.6. Klachten met betrekking tot facturen en/of de dienst schorten de
betalingsverplichtingen niet op.

3. Duur en beëindiging

3.1. De overeenkomst (abonnement) tussen de Coach en Coach Circle geldt voor de periode van [aantal jaren] met ingangsdatum [datum] en wordt daarna stilzwijgend verlengd voor onbepaalde tijd met een opzegtermijn van één maand.

3.2. Uiterlijk één maand voor het verstrijken van de contracttermijn dient de Coach de overeenkomst op te zeggen. Opzeggen kan via de persoonlijke pagina van de coach of per mail via info@coachcircle.nl.

3.3. Coach Circle is gerechtigd de Vermelding van een Coach per direct te beëindigen indien de Coach handelt in strijd met enige bepaling van deze overeenkomst, de  Algemene Voorwaarden en/of de internationale ethische code voor coaches.

3.4. Bij beëindiging van de overeenkomst om welke reden dan ook vervalt per direct het recht om de dienst te gebruiken en wordt de toegang tot de dienst direct
ontzegd. Coach Circle verwijdert bij beëindiging, om welke reden dan ook, onmiddellijk het profiel. Na het einde van de overeenkomst zal Coach Circle op eerste verzoek van de Coach alle content verwijderen of anonimiseren. Coach Circle is niet gehouden om na beëindiging van de overeenkomst enige content aan de coach te verstrekken en/of te converteren.

4. Rechten Coach Circle

4.1. Coach Circle is gerechtigd een nieuwe aanmelding te weigeren wanneer Coach Circle het vermoeden heeft dat een vermelding op www.coachcircle.nl in strijd is met algemeen geldende beroepsethische regels en gebruiken of de belangen van andere betrokkenen.

4.2. Coach Circle is gerechtigd een nieuwe aanmelding te weigeren wanneer daartoe aanleiding is naar haar eigen inschatting. 

4.3. Een profiel van een Coach kan (tijdelijk) worden verwijderd c.q. onzichtbaar worden gemaakt indien daartoe naar de inschatting van Coach Circle aanleiding is. Coach Circle is in dat geval niet gehouden enige vooruitbetaalde vergoeding voor het gebruik van de dienst terug te betalen. Ook is Coach Circle niet aansprakelijk voor daardoor geleden schade, in welke vorm dan ook.

5. Aansprakelijkheid / Vrijwaringen

5.1. Coach Circle biedt geen garantie op de totstandkoming van enige (behandel)overeenkomst met de Gebruikers.  

5.2    Coach Circle garandeert niet dat de website altijd foutloos functioneert en de toegang tot de website altijd veilig is. Coach Circle spant zich daar wel voor in. 

5.3. Coach Circle is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, als gevolg van enige  overeenkomst die tot stand komt tussen de Coach en de Gebruiker. Ook is Coach Circle niet aansprakelijk voor schade uit onrechtmatige daad of anderszins als gevolg van het contact tussen de Coach en de Gebruiker.  De Coach is zelf verantwoordelijk voor zijn of haar vakbekwaamheid. 

5.3. Coach Circle is niet aansprakelijk voor schade, in welke vorm dan ook, verband houdende of voortvloeiende uit de door haar aangeboden dienst. 

5.4. Coach Circle is nimmer aansprakelijk voor enige gevolgschade, waaronder immateriële schade en winstderving. 

5.5. In alle gevallen dat desondanks aansprakelijkheid zijdens Coach Circle wordt vastgesteld, is de schade beperkt tot tweemaal het betaalde tarief voor het abonnement. 

5.6. De Coach vrijwaart Coach Circle tegen alle aanspraken en vorderingen van derden ten aanzien van schade die voortvloeit uit: 
- het gebruik van de website;
- de door de Coach aangeboden en/of uitgevoerde diensten;
- onrechtmatige gedragingen van de Coach en/of de Gebruiker; 

5.7. De Coach vrijwaart Coach Circle voor eventuele aanspraken van derden als gevolg van inbreuk op de intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

6. Slotbepalingen / Algemene voorwaarden

6.1. De Algemene voorwaarden van Coach Circle zijn van toepassing. Deze zijn in het aanmeldingsproces ter hand gesteld en op de website te raadplegen. 

6.2. Indien in deze overeenkomst wordt afgeweken van de algemene voorwaarden, heeft deze overeenkomst voorrang. 

6.3. Door akkoord te geven op deze overeenkomst in het online aanmeldingsproces aanvaardt de Coach de voorwaarden van deze overeenkomst en de toepasselijkheid van de algemene voorwaarden en verklaart de Coach van de inhoud kennis genomen te hebben.

6.4. Op deze overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing en is slechts de Nederlandse rechter bevoegd. 


 

Een moment ogenblik a.u.b...